بخش دینی ------> مقاله شماره یک : حِلفُ الفُضول(حِلفُ المُطَيّبين)

مديران انجمن: CafeWeb, Dabir, Noha, bahar

بخش دینی ------> مقاله شماره یک : حِلفُ الفُضول(حِلفُ المُطَيّبين)

پستتوسط sayf » سه شنبه مهر ماه 12, 1390 11:53 pm

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:

پيامبر(صلی الله علیه و سلم) در ابتدای زندگى خويش در ميان قوم خود به سر برد و با وجدان اجتماعى آنان- در صورتى كه در راستاى خير و نيكى باشد، همراه مى شد و از هر گونه شر و بدى اجتناب مى ورزيد و خود را بدان نمى آلود. او آنچه را كه با فطرت سليم كه خداوند وى را بر آن فطرت آفريده و با راه راستى كه خداوند او را بدان رهنمون شده و وى را آموخته بود سازگارى داشت، انجام مى داد.
از اين جمله، «حلف الفضول» بود، همان پيمانى كه ابن كثير درباره آن مى گويد: «اين بزرگ منشانه ترين و شرافتمندانه ترين پيمان در ميان اعراب بود».
بعد از بازگشت قريش از جنگ فجار پيماني تحت عنوان "حلف الفضول" منعقد گرديد.
مردى از زبيده كالاهايى را به مكّه آورد. عاص بن وائل آنها را از او خريد، امّا بهاى آن را به وى نپرداخت. او براى استيفاى حق خود به بنى عبد الدار، مخزوم، جحم و ديگران شكايت برد و كمك خواست، امّا پاسخى نشنيد و بدين ترتيب چون مشاهده كرد كه حقش از ميان رفته و كسانى نيز كه از آنها تقاضاى كمك كرده از كمك كردن به او فرو نشسته اند، صبحگاهان در حالى كه قريش در محافل خود بر پيرامون كعبه نشسته بودند، بر بالاى كوه ابو قبيس رفت و با بلندترين صدا چنين فرياد برآورد كه:

يا آل فهر لمظلوم بضاعته ... ببطن مکه نائي الدار و النفر
اي آل فهر! به ياري مظلومي بشتابيد که در مرکز مکه، کالاهايش را از او گرفتند و او از خانه و کسان خود دور است

و محرم اشعث لم يقض عمرته ... يا للرجال و بين الحِجر و الحَجَر
به داد کسي که در احرام به سر مي¬برد و هنوز عمره¬اش را به پايان نبرده و ميان حجر اسماعيل و حجر الاسود قرار دارد، برسيد

ان الحرام لم تمت کرامته ... و لاحرم لثوب الفاجر الغدر
حرمت اين مکان از بين نرفته است، البته نيرنگ¬باز و تبهکار حرمتي ندارد

اين مرد ستمديده با اشعارى كه بر زبان آورد و با يادآورى ستمى كه بر او رفته است، غيرت آن مردم را بر مى انگيزد، به¬ويژه آن كه وى يادآور مى شود اين ستم در متن سرزمين الهى و در كنار خانه خدا رخ داده است كه هيچ ثروتى در آن به غارت نمى رود و هيچ حقى پايمال نمى شود، اين ستم درست در نقطه اى بين حجر اسماعيل و حجر الاسود يعنى همانجايى كه آن را مقدّس مى شمارند به وقوع پيوسته و بالاخره به اين اشاره مى كند كه او در اين زمان احرام عمره بر تن داشته است.
نخستين كسانى كه به اين دعوت الهى پاسخ دادند و به كمك او پيشگام شدند، فرزندان عبد المطّلب بودند؛ در پاسخ او زبير بن عبد المطّلب برخاست و گفت: «چرا اين مرد رها شود؟» يعنى آنكه روا نيست او را بى ياور رها كرد.
به همين منظور، طايفه هاى بنى هاشم، بنى زهره و بنى تيم بن مرّه در خانه عبد اللّه بن جدعان كه مردى سخاوتمند بود، گرد هم آمدند و او براى آنان غذايى فراهم ساخت. اين اجتماع در ماه ذى القعده بود.
آنان بر اين همپيمان شدند كه تا زمانى كه قطره آبى در درياها باقى است و تا زمانى كه زمين و آسمان برجاى است در مقابل هر ستمگرى بايستند تا آن هنگام كه حقّ ستمديده را به وى بازگرداند و نيز با مردم تهيدست در تأمين زندگى آنان همراه باشند.
پس از انعقاد اين پيمان، قريش از آن اطّلاع يافت و آن را «حلف الفضول» ناميد. اين پيمان بمحض مورد توافق قرار گرفتن به اجرا در آمد.
در مورد وجه تسميه اين پيمان به حلف الفضول وجوهى ذكر شده است، از جمله:
1- اين پيمان با شباهت ترين قرارداد به توافقى بود كه پيش از اين اعراب «جرهم» بر آن همسوگند شده بودند كه هر ستمديده اى را در مقابل آن كه به وى ستم كرده يارى دهند. كسانى كه داعيان اصلى اين پيمان بودند سه نفر از اشراف به نامهاى «فضل بن فضاله»، «فضل بن حارث» و «فضل بن وداعه» بودند و بدين سبب، پيمان به حلف الفضول يا پيمان فضل ها شهرت يافت.
2- اين پيمان بدان سبب حلف الفضول نام گرفت كه شركت كنندگان در آن به تعهّداتى ملتزم شدند که فضل و بزرگواری آن¬ها را  بیشتر کرد.
3- اين پيمان از آن جهت چنين نامى به خود گرفت كه فضول به معنى حقوق مى باشد و شركت كنندگان اين پيمان نيز چنين متعهد شدند كه حقوق صاحبان حق را به آنان برگردانند.
شرکت¬كنندگان در آن به سراغ عاص بن وائل رفتند و كالاهاى آن مرد زبيدى را از او باز ستاندند و به صاحبش برگرداندند. زبير بن عبد المطّلب در افتخار ورزى به اين پيمان در دو بيت شعر چنين مى گويد:

ان الفضول تعاقدوا و تحالفوا ... الا يقيم ببطن مکه ظالم
در حلف الفضول بر اين همپيمان شدند كه در درون مكّه هيچ ستمگرى ستم نراند

امر عليه تعاقدوا و تواثقوا ... فالجار و المعتر فيهم سالم
اين امرى بود كه بر آن هم¬عهد شدند و بر آن توافق كردند و از اين پس، مجاور و زائر در ميان مردم اين شهر از هر گزندى ايمن است

رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) از حضور  خود در این پیمان  بسیار راضی و شادمان بود و وى حتّى در دوران ظهور اسلام اعلام فرمود كه اين پيمان را به مورد اجرا مى گذارد، آنجا كه مى فرمايد:
"شهدتُ حلفَ المطيبين مع عمومتي - و أنا غلام - فما أحب أن لي حمر النعم و أني أنكثه "
همراه با عموهایم در پیمان حلف الفضول شرکت کردم-در حالی که جوان بودم- حتي دوست ندارم که در مقابل شتران سرخ مو آن را بشکنم"
اين پيمان در دوران قبل از بعثت در موارد ديگرى نيز اجرا شد. از جمله چنين روايت شده است كه مردى از خاندان خثعم، به قصد حج يا عمره، در حالى كه دخترش را كه او نيز از زيباروى ترين مردم بود به همراه داشت، به مكّه آمد. در اين ميان نبيه بن حجاج اين دختر را، بزور، از پدرش ستاند و او را از ديده او پنهان ساخت. پس آن مرد خثعمى بانگ برآورد كه «چه كسى مرا در مقابل اين مرد يارى مى دهد؟» به او گفته شد: «بر تو باد به حلف الفضول». پس او در كنار كعبه ايستاد و چنين فرياد كشيد كه «اى اعضاى حلف الفضول!» به دنبال اين فرياد، اعضاى آن پيمان در حالى كه شمشير بر كشيده و به او مى گفتند: «تو را فريادگر رسيده، چه مى شودت» از هر طرف به سوى او سرازير شدند. او در پاسخ آنان گفت: «نبيه با به زور ستاندن دخترم بر من ستم روا داشته است» پس اعضاى آن پيمان به همراه او روانه شدند و بر در خانه نبيه ايستادند او نيز از خانه بيرون آمد. آنان بر در خانه او ماندند تا زمانى كه آن دختر به نزد پدر خويش بازگشت.
انعقاد چنين پيمانى در آن زمان ضرورت داشت  زيرا مكّه شهر مركزى اعراب بود و كالاهاى آنان به اين شهر مى آمد و به همين سبب ناگزير مى بايست امنيّت در آن حكم¬فرما باشد و اين شهر، شهر آسودگى و اطمينان خاطر و شهر پاس داشتن حقوق مردم شمرده شود و هيچ ستمى در آن وجود نداشته باشد تا مردم با رغبت و بيش از پيش به آن جا بيايند.
درسها، فوائد و عبرتهاي آموزندة حلف الفضول
1- عدالت، ارزشي است که سرچشمه آن نسب نيست و پيامبر اکرم(صلی الله علیه و سلم)به مشارکت خود در تحکيم اصل عدالت قبل از بعثت، افتخار مي¬نمايد، پس ارزشهاي مثبت اگرچه از سوي اهل جاهليت انجام گرفته باشند، شايستة تقديراند.
2- حلف الفضول علاوه بر اينکه درخششي در تاريکي دوران جاهليت بود، اين نکته را نيز به اثبات رساند که شيوع فساد در نظام و جامعه اي به معني خالي بودن آن از ساير ارزشها وخوبيها نيست. مکه جامعه اي جاهلي بود که بت¬پرستي و ستم و اخلاق زشت وظلم و زنا و رباخواري آن را فرا گرفته بود، امّا با وجود اين در مکه جوانمردان و غيرتمنداني بودند که ظلم را نمي¬پسنديدند و اجازه ظلم را نيز به کسي نمي¬دادند و اين درس بزرگي است براي دعوتگراني که در جامعه آنها بر حسب دستورات اسلام حکم نميشود يا اينکه برخي با اسلام مبارزه مي¬کنند.
3- ظلم به هر نحو و شکلي پذيرفتني نيست. براي قيام عليه ستمگران فقط اين شرط نيست که به دعوتگران راه خدا ستم روا دارند؛ بلکه بايد با ستمگران حتي اگر بر پايين¬ترين طبقه مردم ستم کنند، مبارزه گردد. اسلام با ظلم مبارزه مي¬نمايد و از مظلوم بدون اينکه به رنگ و دين و وطن و مليت وي توجه داشته باشد، حمايت مي¬نمايد.
4- جواز بستن پيمان و تعهد همکاري: چنانکه در قرآن کريم نيز به آن فرمان داده شده است:
﴿...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾
پس براي مسلمانان جايز است که در چنين حالتي با يکديگر پيمان ببندند؛ چون اين تأکيد به امري است که از نظر شرعي مطلوب است به شرط اينکه مانند قضيه مسجد ضرار نباشد که پيمان بر ضد مسلمانان و براي وارد ساختن ظلم و ستم باشد، اما پيمان بستن مسلمانان با غير مسلمانان براي دفع ظلم يا ايستادن در مقابل ظالم، جايز است به شرط اينکه در آن مصلحت کنوني و منافع آينده مسلمانان در نظر گرفته شده باشند.
5- مسلمان بايد در جامعه خود عنصري مثبت و کارآمد باشد نه اينکه نسبت به مسائل گوناگون جامعة خود نقشي نداشته باشد. پيامبر اکرم - صلى الله عليه وسلم - در جامعة خود چنان بود که الگوي ديگران قرار گرفته بود و در ميان آنها ضرب المثل بود تا اينکه به امين ملقب گرديد و زنان و مردان او را به خاطر اخلاق خوبي که خداوند به وي بخشيده بود، دوست داشتند و اين اخلاق خوب همچنان رشد ميکرد و ميباليد تا اينکه قومش به او دلبسته شدند و اين تصويري زنده از ارزش اخلاق و احترام و بزرگداشت فرد متخلق به اخلاق نيک حتي در جامعه منحرف مي¬باشد.

اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين... وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

مراجع:
1-     خاتم پیامبران، محمد ابوزهره
2-     الگوی هدایت، محمد صلابی
ما میخواهیم با بینشی عمیق و صحیح، به سوی پروردگار دعوت دهیم.

برای نویسنده این مطلب sayf تشکر کننده ها: 3
erfan (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), mehr (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), خبر ویژه (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 21.43%
 
نماد کاربر
sayf
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 172
تاريخ عضويت: دوشنبه ارديبهشت ماه 5, 1390 11:30 pm
تشکر کرده: 128 بار
تشکر شده: 130 بار
امتياز: 10

پستتوسط kazari » چهارشنبه مهر ماه 12, 1390 12:11 am

سلامل وه نه كا يحيي!
ضمن عرض تشکر مجددا باید عرض کنم موضوع بسیار جالبی را برای مطرح کردن انتخاب نموده اید.
دقت در این واقعه ما را با ویژگی های اخلاقی پیامبر بیشتر آشنا می کند. اندک اطلاعات ما از دوران قبل از بعثت برای شناخت شخصیت قبل از بعثت ایشان بسیار مفید است. شخصیتی که در عین مورد احترام بودن توسط مردم، نسبت به وضع جامه بی تفاوت نیست. و امین بودن و متحرک بودن خود را در صحن جامعه و در عرصه عمل نشان می دهد.
-------------------------------
یک سوال کا یحیی :
منبع دست اولی (مانند کتب تسعه) یا از هر مصدر حدیثی در این مورد سراغ دارید که حضرت به این داستان اشاره کرده باشد؟
خدایا ما را به راه راست هدایت فرما
نماد کاربر
kazari
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 106
تاريخ عضويت: جمعه خرداد ماه 13, 1390 11:30 pm
محل سکونت: نوسود، تهران
تشکر کرده: 98 بار
تشکر شده: 140 بار
امتياز: 560

پستتوسط sayf » چهارشنبه مهر ماه 12, 1390 12:31 am

ضمن عرض سلام خدمت کاربران عزیز سایت پینوس، همونطور که قول داده بودیم، از امروز بخش دینی رو راه اندازی کردیم و با سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع کردیم.
در شروع کار باید دو نکته خدمت شما عرض کنم:
1- اگر مشاهده میفرمایین که مطالب بخش دینی(همین بخش، نه مقالات صفحه اصلی سایت) به نام بنده روی سایت میره به این معنی نیست که بنده این مطالب رو گردآوری کردم،بلکه این مطالب حاصل زحمات مخلصانه دوستان و همکاران اعضای بخش دینی سایت هستن و بنده فقط به عنوان مسئول بخش دینی، مسئول گذاشتن مطالب روی سایت هستم.
2- فعلا مطالب بخش دینی، به همین صورت فعلی در تالار گفتمان به نمایش در میان
و کاربران گرامی میتونن برای مراجعه آسان تر به مطالب این بخش، به لینکی که در حاشیه(سمت راست) صفخات سایت به همین نام(بخش دینی) مشاهده میشه مراجعه بفرماین.
این مطالب، در بخشی جداگانه از تالار گفتمان نگهداری و طبقه بندی میشن. لذا هروقت که کاربری بخواد به این مطالب مراجعه کنه به سادگی میتونه به اونها دسترسی داشته باشه

ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید
ما میخواهیم با بینشی عمیق و صحیح، به سوی پروردگار دعوت دهیم.
نماد کاربر
sayf
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 172
تاريخ عضويت: دوشنبه ارديبهشت ماه 5, 1390 11:30 pm
تشکر کرده: 128 بار
تشکر شده: 130 بار
امتياز: 10

پستتوسط sayf » چهارشنبه مهر ماه 12, 1390 1:32 am

kazari نوشته است:یک سوال کا یحیی :
منبع دست اولی (مانند کتب تسعه) یا از هر مصدر حدیثی در این مورد سراغ دارید که حضرت به این داستان اشاره کرده باشد؟


سلام کاک خالد!
همونطور که توی نظرات هم گفتم، تهیه این مقاله به عهده بنده نبوده اما به هر حال جواب سوال شما رو میدم: حدیثی که در همین مطلب دراین مورد از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل شده، حدیث صحیحیه که امام بخاری در کتاب دیگه خودش«الأدب المفرد» آورده و همین حدیث رو هم امام احمد با سند صحیح و هم ابن حبان در صحیح خودش آورده. یه روایت دیگه هم تقریبا با همین مضمون در کتاب «سنن کبری» بیهقی ذکر شده که شیخ آلبانی اون رو صحیح دونسته، که اکه بخواین با کمال میل میگردم و متن دقیق اون روایت رو هم براتون پیدا میکنم و میذارم
ما میخواهیم با بینشی عمیق و صحیح، به سوی پروردگار دعوت دهیم.

برای نویسنده این مطلب sayf تشکر کننده ها:
Akam (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
sayf
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 172
تاريخ عضويت: دوشنبه ارديبهشت ماه 5, 1390 11:30 pm
تشکر کرده: 128 بار
تشکر شده: 130 بار
امتياز: 10

پستتوسط abdollahi » چهارشنبه مهر ماه 13, 1390 12:09 pm

سلام وخسته نباشید
دستتون درد نکنه
ان شاءالله شاهد پیشرفت هر چه بیشتر این بخش دینی بر اساس قران و سنت باشیم
یه نظری هم بدهم
هرچند در حدی نیستم که دراین باره نظر بدهم اما به نظر من  بستن پیمان حلف الفضول باعث نشد که مردم نسبت به فکری به غیر از ادیان الهی دلگرم شوند یا به عبارتی این پیمان مردم رو نسبت به وضعیت موجود راضی نکرد بلکه گامی بود در راستای بیداری مردم و نارضایتی انان از وضعیت حاکم بر جامعه.
نماد کاربر
abdollahi
کاربر کوشا
کاربر کوشا
 
پست ها : 9
تاريخ عضويت: سه شنبه مهر ماه 11, 1390 12:30 am
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 2 بار
امتياز: 0

پستتوسط sayf » چهارشنبه مهر ماه 13, 1390 3:18 pm

[quote="abdollahi"
هرچند در حدی نیستم که دراین باره نظر بدهم اما به نظر من  بستن پیمان حلف الفضول باعث نشد که مردم نسبت به فکری به غیر از ادیان الهی دلگرم شوند یا به عبارتی این پیمان مردم رو نسبت به وضعیت موجود راضی نکرد بلکه گامی بود در راستای بیداری مردم و نارضایتی انان از وضعیت حاکم بر جامعه.[/quote]

دوست عزیز اتفاقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردین. این پیمان درواقع حاصل  ندای فطری وجدان های بیدار جوونایی بود که از تعصب قبیله ای و حق خوری و بی قانونی اون دوره بیزار بودن و همین زنده بودن فطرت الهی بود که اونا رو به این سمت سوق داد
ما میخواهیم با بینشی عمیق و صحیح، به سوی پروردگار دعوت دهیم.
نماد کاربر
sayf
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 172
تاريخ عضويت: دوشنبه ارديبهشت ماه 5, 1390 11:30 pm
تشکر کرده: 128 بار
تشکر شده: 130 بار
امتياز: 10

حدیث

پستتوسط Akam » پنج شنبه مهر ماه 13, 1390 12:45 am

سلام كاك خالد
مسند امام احمد 1586 آلبانی در(السلسلة الصحیحة)آن¬را صحیح دانسته است.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدْتُ غُلَامًا مَعَ عُمُومَتِي حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّي أَنْكُثُهُ
البته همانطور که کاک یحیی گفتند امام بخاری در الادب المفرد و ابن حبان در صحیحش آنرا روایت کرده اند.

برای نویسنده این مطلب Akam تشکر کننده ها:
kazari (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
Akam
کاربر کوشا
کاربر کوشا
 
پست ها : 15
تاريخ عضويت: چهارشنبه تير ماه 22, 1390 11:30 pm
تشکر کرده: 144 بار
تشکر شده: 30 بار
امتياز: 10

پستتوسط Akam » پنج شنبه مهر ماه 13, 1390 1:00 am

با سلام مجدد خدمت کاک خالد
ببخشید حدیثی که در متن قبلی آوردم روایت دیگری از حدیث حلف الفضول است که امام احمد به دو شکل آنرا روایت می کند ولی حدیث خود متن مقاله  اصلی حدیث شماره1567 مسند امام احمد می باشد.

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ مَعَ عُمُومَتِي وَأَنَا غُلَامٌ فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّي أَنْكُثُهُ

برای نویسنده این مطلب Akam تشکر کننده ها:
kazari (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
Akam
کاربر کوشا
کاربر کوشا
 
پست ها : 15
تاريخ عضويت: چهارشنبه تير ماه 22, 1390 11:30 pm
تشکر کرده: 144 بار
تشکر شده: 30 بار
امتياز: 10

پستتوسط Noha » پنج شنبه مهر ماه 14, 1390 10:52 am

هوالمستعان

سلام الله علیکم

با تشکر از گروه دینی و با آروزی موفقیت و پیشرفت.

پیشنهاد:در بخش سیره،اگر شد تحلیل ها یی هم مطرح نماییدو تطابق آن را با زمان حال هم مورد بررسی قرار دهید.


رستگار باشید
الـلـهم ء ات أنــفـسنا تقـــواهــا و زکیـــها إنــک أنــت خــیر من زکــیها


برای نویسنده این مطلب Noha تشکر کننده ها:
Akam (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
Noha
معاون و ناظر سایت
معاون و ناظر سایت
 
پست ها : 1424
تاريخ عضويت: پنج شنبه اسفند ماه 25, 1389 12:30 am
محل سکونت: pavah
تشکر کرده: 2031 بار
تشکر شده: 1557 بار
امتياز: 4930

پستتوسط abdulrahman » جمعه مهر ماه 15, 1390 6:12 pm

با تشکر فراوان
از شروع کار بخش دینی خوشحال شدم امیدوارم در بحث های سلسله مراتبی حداقل چند موضوع لازم رو آنچنان که شایسته است مطرح کنید ،به طوری که بعد از مدتی مثلا یکسال بایگانی مفیدی از این مبحث در سایت وجود داشته باشه.هرچند آهسته ولی پیوسته.
نماد کاربر
abdulrahman
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 237
تاريخ عضويت: چهارشنبه اسفند ماه 24, 1389 12:30 am
محل سکونت: کهکشان راه شیری/منظومه ی شمسی
تشکر کرده: 390 بار
تشکر شده: 249 بار
امتياز: 830

پستتوسط sayf » جمعه مهر ماه 22, 1390 7:48 am

کاک عبدالرحمن عزیز
ان شاءالله با توفیق الهی و کمک همکاران و حمایت و دلگرمی کاربران، بتونیم قدم خیری برای جامعه خودمون برداریم.
همچنان محتاجیم به دعا ...
ما میخواهیم با بینشی عمیق و صحیح، به سوی پروردگار دعوت دهیم.
نماد کاربر
sayf
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 172
تاريخ عضويت: دوشنبه ارديبهشت ماه 5, 1390 11:30 pm
تشکر کرده: 128 بار
تشکر شده: 130 بار
امتياز: 10


بازگشت به سیرت

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان