صفحه 1 از 1

راز چشمک زدن ستاره ها؟

پستارسال شده در: شنبه مهر ماه 22, 1391 4:31 pm
توسط arash-marivani
علت اين امر که اين ستاره ها چشمک ميزنند چيست؟
ما در آسمان ستاره هاي زيادي ميبينيم که برخي از آنها چشمک ميزنند. علت اين امر که اين ستاره ها چشمک ميزنند چيست؟
نور ستاره‌ها هنگام گذر از درون جو زمين دچار اعوجاج مي‌شود. همين اعوجاج است که باعث مي‌شود تا ستاره‌ها از ديد ما چشمک‌زن به نظر آيند. زماني که پرتوهاي نوري ستاره‌ها وارد تلسکوپ مي‌شود اين اعوجاج تشديد مي‌شود. سيستم اپتيک سازگار با کمک آينه‌اي قابل حرکت به تصحيح اين اعوجاجات مي‌پردازد.
البته نظريه ي ديگري هم هست كه ميگويد اين امر به علت وجود گازهاي در فضا و اطراف ستارگان و مسير نوري آنهاست .