ده رباره ی حاجی

مديران انجمن: avin, CafeWeb, Dabir, Noha, bahar, Modir-Kurdi

ده رباره ی حاجی

پستتوسط mehr » سه شنبه آبان ماه 10, 1390 5:03 pm

ده رباره ی  حاجی

باسی حاجیه ن،باسی حاجیه ن                
به عزی  جه حاجی  گروی  ناجیه ن
په ی  به عزی  مایه ی   بی  رواجیه ن
یه عنی حه جی  ئه و  ناعیلاجیه ن

به  فه رمووده ی  شه رع  خودا  و پیغه مبه ر
سه رمایه  حه رام،زه کات  ده رنه که ر
مه علومه ن  خودا  ئاگان  جه  کارش
جه  خه یالی  دل  هه م  جه  کردارش

مالی  بنیادش  خراپ  کاری  بو
دایم   غه ل  و غه  ش  کاروبارش  بو
غافل جه  که رده ی  عه یب  و عارش  بو
ته وهین   و غه یبه ت   ورد  زه بانش  بو
مالی  مه زلومان  سفره  خوانش  بو

ئانه  که یی  به  شه رع   حه جش  قه بوله ن
شه رمه نده ی  حوضور  خودا و  ره سوله ن
هه رکه سی  به حه ق  ئیراده  که رو
په نا  به  مه ککه ی  موعزه م  به رو

مه بو  حه قیقه ت  دوور  جه  ریا  بو
ته نیا  مه قسودش   ره زای  خودا بو
جه  مایه  حه لال  ده ست  ره نج  ویش
ئه و  مالی  ره حمه ت  حه ق  به خشانش  پیش

به  ده ستوری  شه رع  پاک   که رو  زه ریف
هورگیرو  به رو  به و  ماوای  شه ریف
قه لبش  خالی  بو  جه  کیبری  که بیر
که رو  مولاقات  گه داوو  فه قیر

گه رده ن  ئازادی  بوازو  لیشان
میهر و موحیبه ت  بنمانو  پیشان
ئه وه ل  سیله ی  ره حم  باوه رو  به جا
گه داو  ده و له مه ن  په ی  ره زای  خودا

دل  شورو  به ئاو  په ی  عه یبی  ئیمان
که رو  نه وازش  گه داو  یه تیمان
خاک  بو  وینه ی  خاک  ئارام  و بیده نگ
راستگوو  دروستکار  یه کدل  و یه کره نگ

لابه رو  لیباس  مه ردم  ئازاری
تارو  سفید بو  جه ده رگای  باری
موحسین و سادق،سالح و شه ریف
پاکی پاکدامه ن بی عه یب و نه زیف

خاشع  گه رده ن که چ  په ی  عه زم  سه فه ر
گوناهانی  ویش  بارو به   نه زه ر
به  ئاهو  ناله  جه  ئه و  سه فه ردا
به ده ستی  حه سره ت  بدو  به سه ردا

دل  پر  جه حه سره ت  دیده  پر  ئه سرین
مو جه سه م  که رو  ویه رده ی  وه رین
سه غیر و که بیر یه کایه ک  گونا
جه م  که رو  وینه ی  په رده ی  سینه ما

بنیوش  نه ته به ق  سه داقه ت ئیقرار
جه  که رده ی  گوناش  نه که رو  ئینکار
بواچو  یا ره ب  یه گوناهمه ن
جه  ده س  گوناهم ناله و  ئه همه ن
تو ویت  مه زانی  هه رچیوم که رده ن
په نام  به ده رگای  پاکت  ئاورده ن

ئه رتو نه به خشی  که رده و  و گوناهم
روو  به کی  که روون،به کین په ناهم؟
جه من  که رده ی  به د  جه تو  مه رحه مه ت
که ره م  که ر  په نه م  یه ک  قه تره  ره حمه ت

هیدایه تم  که ر  نه که روون  گوناه
جه  گوناهانم  استغفرالله
به لکه  خوداوه ند  به  لوتف  و که ره م
پیت  به خشو  که ره م  جه  ده وری  حه ره م

بگیلی  وینه ی  حاجیانی  پاک
به سدق  و ئیخلاس  روومالی  نه  خاک
ته مام  مه ناسک  حه ج  ده ری  ئه نجام
به  دل  بی  ته ردید  به  عه مه ل  ته مام

شایه ت  خوداوه ند  په ی  روژی  نه جات
لیباسی عافیه ت  پیت  که رو  خه لات
ئه و  وه خته   ده ردت  بیه ن  عیلاجی
لایقه ن  په نه ت  بواچان  حاجی


حاجی  یاره بی  حه جت  قه بول  بو
هه رچی  ته له ب  که ی  په ریت  وسول  بو

منبع :پریاسکه ی خه م
هونراوه ی:مصطفی روحانی

برای نویسنده این مطلب mehr تشکر کننده ها: 4
Noha (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), Ramin (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), avin (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), sayf (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 28.57%
 
mehr
کاربر طلایی
کاربر طلایی
 
پست ها : 924
تاريخ عضويت: دوشنبه فروردين ماه 8, 1390 11:30 pm
تشکر کرده: 1274 بار
تشکر شده: 1137 بار
امتياز: 1630

پستتوسط sayf » سه شنبه آبان ماه 10, 1390 6:46 pm

خیلی ممنون mehr گرامی
از خدا میخوایم که حج تمامی حجاج رو قبول کنه، سعادت تشرف به خونه خودش رو نصیب همه مسلمونا کنه و ما و تمامی مسلمونا رو مورد عفو خودش قرار بده
ما میخواهیم با بینشی عمیق و صحیح، به سوی پروردگار دعوت دهیم.

برای نویسنده این مطلب sayf تشکر کننده ها: 2
Ramin (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am), mehr (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 14.29%
 
نماد کاربر
sayf
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 172
تاريخ عضويت: دوشنبه ارديبهشت ماه 5, 1390 11:30 pm
تشکر کرده: 128 بار
تشکر شده: 130 بار
امتياز: 10

پستتوسط basireh » سه شنبه آبان ماه 10, 1390 8:41 pm

سلام
ممنون عزیزم

ئه ی میوانانی  قیبله گای یه قین
ریبواره کانی ریگه ی پاکی دین
ئیوه ته واف چی مالی به یتوللان
شوین که وتوی یاسای شیرینی ئه للان
تامه زروتان بی شه ربه تی ئیمان
له ژیر سیبه ری ره حمه تی یه زدان
بونی ئازیزتان کرد له غاری حیرا
تیکوشه رانی به ین مه روه و سه فا
دلی تینوتان تامه زرووی ئاو کرد
به ئاوی  زه مزه م خوتان تیراو کرد
لیتان پیروز بی به تاو و به تین
ره جم تان کردووه شه یتانی له عین
لیتان پیروز بی به خیر بینه وه
له سیبه ر ئیمان بحه سینوه

لوقمان ئه للامورادی

گر همچو من افتاده ی این دام شوی / ای بس که خراب فرقه و جام شوی  
ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم/ با ما منشین و گرنه بد نام شوی

برای نویسنده این مطلب basireh تشکر کننده ها:
mehr (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
basireh
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 277
تاريخ عضويت: چهارشنبه اسفند ماه 24, 1389 12:30 am
تشکر کرده: 317 بار
تشکر شده: 236 بار
امتياز: 10

پستتوسط avin » سه شنبه آبان ماه 10, 1390 11:11 pm

سلاوی خواتان لی بی

سپاس مهر گیان

هیوامه ...بروم و ئه و ماله جوانه..ئه و عه شقه...ئه و ئه وینه..له نزیکه وه ببینم...من به و هیوایه ده ژیم...
کاتی بینینه وه ی له ره سمه کاندا فرمیسک له چاوانم یاری ئه کات...

دوعای سه ر که وتن بو حاجیه کان و
دوعای ئه و ه ی ئه م سه فه ره ببی به قسمه تی ئیمه ش
در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست ، برخیز تا بگریند...

برای نویسنده این مطلب avin تشکر کننده ها:
mehr (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
avin
مدیر انجمن
مدیر انجمن
 
پست ها : 433
تاريخ عضويت: دوشنبه مرداد ماه 31, 1390 11:30 pm
تشکر کرده: 336 بار
تشکر شده: 531 بار
امتياز: 1820


بازگشت به شێعر و کۆرته چیرۆک

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان