خوشبختی در چیست ؟

در این بخش مطالب متفرقه مربوط به زمینه دینی قرار داده می شود

مديران انجمن: CafeWeb, Dabir, Noha, bahar

خوشبختی در چیست ؟

پستتوسط bahar » سه شنبه شهريور ماه 26, 1392 3:39 pmخوشبختی

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﺎﻝ ﻭﺛﺮﻭﺕﺍﺳﺖ؟

ﻳﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺩﺭ ﻧﺴﺐ ﻭ ﭘﺴﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﻡﺍﺳﺖ؟


ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ، ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﻭﻟﻲ ﺑﻴﺎﺗﺎ ﺑرﺍﺳﺎﺱ

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺫﻳﻞ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺯﻥ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﻪ ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ:


ﻣﺮﺩﻱ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ:ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩ .

ﺯﻥ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﻔﺖ:ﺗﻮ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻲ . ﺷﻮﻫﺮﮔﻔﺖ : ﭼﻄﻮﺭ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻢ؟

ﺯﻥﮔﻔﺖ: ﺍﮔﺮ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ، ﺩﺭ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺛﺮﻭﺕﺑﻮﺩ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻜﻪ

ﺑﺪﺑﺨﺘﻢ ﻛﻨﻲ، ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﻲﻛﺮﺩﻱ،

ﻭ ﺍﮔﺮ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺩﺭ ﻃﻼ ﻭ ﺯﻳﻮﺭﺁﻻﺕ ﺑﻮﺩ،ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻧﻤﻲﺧﺮﻳﺪﻱ؛

ﺍﻣﺎ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﭼﻴﺰﻱﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﻮ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ،

ﻣﻦ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻭﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻤﺎﻧﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭﺍﻳﻤﺎﻧﻢ،

ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮ ﻗﻠﺒﻢ ﻛﺴﻲ ﺟﺰﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﻡ، ﺗﺴﻠّﻄﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺣﻘﻴﻘﻲ،ﻫﻤﻴﻦﺍﺳﺖ…

ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭﻓﻘﻂ ﻛﺴﻲ، ﺍﻳﻦ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺭﺍ

ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﻭ ﻓﻜﺮﺵ ﺑﺠﻮﺷﺪ.

ﻟﺬﺍ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ، ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺧﺪﺍﺳﺖ.

ﺍزﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪﺍ، ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺨﻮﺍﻩ.ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺳﻌﺎﺩﺕ،

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺩﻳﻦ ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﺒﻌﻮﺙﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،

ﭘﺲ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﺥ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﭘﻴﺎﺩﻩﺭﻭ ﺑﺨﻮﺍﺑﺪ ﻭ

ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﻪﻧﺎﻧﻲ، ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪﺧﻮﺷﺒﺨﺖﺗﺮﻳﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ،

ﺍﻣﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﺷﻮﺩ، ﻋﻤﺮ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻏﻢﻫﺎ ﻣﻲﮔﺬﺭﺩ ﻭ

ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﺍﺵ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺍﻭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ؛ ﻋﻤﻠﺶ،

ﺯﻳﺎﻥﺑﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺮﺟﺎﻣﺶ،ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻭ ﺯﺑﻮﻧﻲ


برای نویسنده این مطلب bahar تشکر کننده ها: 5
Maryam-H (چهارشنبه شهريور ماه 27, 1392 9:56 am), hoda (چهارشنبه شهريور ماه 27, 1392 1:27 pm), pejmanava (سه شنبه شهريور ماه 26, 1392 7:26 pm), somayeh (شنبه فروردين ماه 30, 1393 3:26 pm), yosra69 (شنبه فروردين ماه 30, 1393 9:11 am)
رتبه: 35.71%
 
نماد کاربر
bahar
مدیر انجمن
مدیر انجمن
 
پست ها : 3506
تاريخ عضويت: چهارشنبه آذر ماه 15, 1390 12:30 am
تشکر کرده: 5837 بار
تشکر شده: 5121 بار
امتياز: 33890

Re: خوشبختی در چیست ؟

پستتوسط bahar » جمعه فروردين ماه 29, 1393 11:21 pm


كودكي از خداوند پرسید خوشبختی را کجا می توان یافت خداوندگفت :
آن را در خواسته هایت جستجو کن و از من بخواه تا به تو بدهم
با خود فکر کرد و فکر کرد گفت اگر خانه ای بزرگ داشتم بی گمان خوشبخت بودم.
خداوند به او داد
گفت اگر پول فراوان داشتم یقینا خوشبخت ترین مردم بودم
خداوند به او داد
اگر ..... اگر ....... و اگر........
اینک همه چیز داشت اما هنوز خوشبخت نبود
از خدا پرسید حالا همه چیز دارم اما باز هم خوشبختی را نیافتم
خداوند گفتند: باز هم بخواه
گفت چه بخواهم هر انچه را که هست دارم
گفت بخواه که دوست بداری
بخواه که دیگران را کمک کنی
بخواه که هر چه را داری با مردم قسمت کنی

و او دوست داشت و کمک کرد
و در کمال تعجب دید لبخندی را که بر لبها می نشیند
و نگاه های سرشار از سپاس به او لذت می بخشد

رو به آسمان کرد و گفت خدایا خوشبختی اینجاست
در نگاه و لبخند دیگران ... !


برای نویسنده این مطلب bahar تشکر کننده ها: 4
pejmanava (شنبه فروردين ماه 30, 1393 10:08 am), somayeh (شنبه فروردين ماه 30, 1393 3:34 pm), yosra69 (شنبه فروردين ماه 30, 1393 9:10 am), فرمیسک (شنبه فروردين ماه 30, 1393 4:34 pm)
رتبه: 28.57%
 
نماد کاربر
bahar
مدیر انجمن
مدیر انجمن
 
پست ها : 3506
تاريخ عضويت: چهارشنبه آذر ماه 15, 1390 12:30 am
تشکر کرده: 5837 بار
تشکر شده: 5121 بار
امتياز: 33890

Re: خوشبختی در چیست ؟

پستتوسط somayeh » شنبه فروردين ماه 30, 1393 3:53 pm

هدف واقعی زندگیت را بیاب تا خوشبخت شوی !!

برای نویسنده این مطلب somayeh تشکر کننده ها: 3
Noha (يکشنبه فروردين ماه 31, 1393 11:32 am), bahar (يکشنبه فروردين ماه 31, 1393 2:52 pm), فرمیسک (شنبه فروردين ماه 30, 1393 4:34 pm)
رتبه: 21.43%
 
somayeh
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
 
پست ها : 29
تاريخ عضويت: چهارشنبه آبان ماه 15, 1392 3:47 pm
تشکر کرده: 148 بار
تشکر شده: 58 بار
امتياز: 580


بازگشت به متفرقه

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان